Villkor

Tillämpliga bestämmelser för Sweden Garden.

Leverans av sortiment inom jord-, naturgrus- samt bergprodukter.
För leveransen gäller Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07, samt Leveransklausuler för byggbranschen 2008 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa tillägg. Det förutsätts att parterna tagit del av ABM 07 och Leveransklausuler för byggbranschen 2008.

Tillämplighet

Bestämmelserna är avsedda att tillämpas vid leverans av jord och marktäckning inom Sweden Garden enligt Leveransklausuler för byggbranschen 2008. Av ordern skall framgå vilken leveransklausul som gäller för leveransen.

Anbud

ABM 07 punkt 3 gäller med följande tillägg. Vid beställning/offertförfrågan skall materialet specificeras enligt Sweden Gardens produktblad (prislista).

Mottagningskontroll

ABM 07 punkt 18 gäller med följande tillägg. Om inte annat avtalats skall säljarens egenkontroll (produktionskontroll) gälla som underlag för mottagningskontroll. Om parterna överenskommer om särskild kontroll skall följande gälla:
  • Analys skall ske vid av Sweden Garden godkända laboratorier eller vid annat laboratorium som parterna enas om.
  • Prov skall analyseras snarast och protokoll däröver skall delges köparen.
Dessutom skall gälla:
  1. Vid leverans enligt HLS: Provtagning skall ske när materialet lastats upp på transportfordonet.
  2. Vid leverans enligt LLK: Vid leverans i upplag hos köparen. Provtagning skall ske när materialet har tippats på överenskommen plats.

Reklamation

ABM 07 punkt 19 gäller med följande tillägg: Vid fel skall säljaren omgående underrättas muntligen med efterföljande skriftlig bekräftelse.

Ansvar för omhändertagen vara och dylikt

 

 

Adress

Sweden Garden Käpplinge 15 726 91 Skultuna

Telefon

+46 703 174 028

E-post

info@swedengarden.se